REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE NA HASŁO PROMUJĄCE DWUJĘZYCZNOŚĆ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE NA HASŁO PROMUJĄCE DWUJĘZYCZNOŚĆ W RAMACH PROJEKTU: Serwis informacyjny „Wszystko o dwujęzyczności”. FINANSOWANEGO przez SENAT RP w ramach konkursu „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2016 R”, realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konkursie, w którym nagrodami są książki dla dzieci oraz rodziców wydawnictwa Media Rodzina (np. „Jak wychować dwujęzyczne dziecko”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły; „Gimnastyka dla języka” itp.)

§ 2

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzców, spośród osób, które nadeślą na wskazany w ogłoszeniu adres (redakcja.dwujezycznosc@gmail.com lub poprzez stronę dwujezycznosc.info na facebooku) hasło promujące dwujęzyczność oraz podadzą adres mailowy do kontaktu (w razie uzyskania nagrody).

§ 3

Organizatorem konkursu jest Zespół realizujący ww. projekt.

§ 4

Konkurs jest przeprowadzany drogą internetową. Przyznane nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu.

§ 5

Hasła można przesyłać...od 17 grudnia 2016..... do...24 grudnia 2016.

§ 6

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

II. Warunki uczestnictwa

§ 8

Uczestnikiem konkursu może być internauta, który w ww terminie odpowie na ogłoszenie konkursowe publikowane na stronie dwujezycznosc.info, na portalach polonijnych współpracujących z ww. projektem, na stronie Wydziału Psychologii UW lub na lub na facebooku (strona dwujezycznosc.info), dotyczące sformułowania oryginalnego hasła promującego dwujęzyczność.

§ 9

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia (hasła)

wraz z aktualnymi danymi umożliwiającymi kontakt (w celu uzyskania adresu na jaki będzie wysyłana nagroda)

III.Nagrody

§ 10

Nagrodami w konkursie są książki:

Faber & Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Pearson, „Jak wychować dziecko dwujęzyczne”

Strzałkowska, „Gimnastyka dla języka – audiobook”

Strzałkowska, „Części zdania, czyli wierszowany samouczek do wkuwania”

Strzałkowska, „spacerkiem przez rok”

Strzałkowska – „Części mowy czyli wierszowany samouczek nietypowy”

§ 11

Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Przez jedną nagrodę rozumie się co najmniej jedną książkę lub też zestaw kilku różnych książek – w zależności od liczby uczestników konkursu.

§ 12

Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

IV.Wyłonienie zwycięzców

§ 13

W konkursie biorą udział tylko uczestnicy, którzy nadesłali hasło.

§ 14

Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać komisja złożona z trzech osób: dwóch koordynatorów projektu oraz pracownika administracyjnego Wydziału Psychologii UW.

§ 15

Przyznanie nagród odbędzie się ..28 grudnia 2016..r. w siedzibie Wydziału Psychologii UW (Warszawa, Stawki 5/7; 00-183 Warszawa)

§ 16

Komisja przyzna nagrody 10 uczestnikom, którzy przyślą najlepiej ocenione przez komisję hasła. W razie dużej liczby wysoko ocenionych haseł, organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania większej liczby nagród.

§ 17

1. Wyniki konkursu zostaną przekazane wszystkim uczestnikom, którzy podadzą kontakt mailowy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni mailowo, o ile udostępnili adres mailowy przesyłając hasło konkursowe. Nagrody zostaną przesłane pocztą po uzyskaniu od nagrodzonych uczestników adresu pocztowego do wysyłki.

V. Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących

wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

§ 21

Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej

Wydziału Psychologii UW.

§ 22

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia deklaracji ON- LINE.

§ 23

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.