REGULAMIN KONKURSU „ANKIETA EWALUACYJNA ON-LINE”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „ANKIETA EWALUACYJNA ON-LINE” W RAMACH PROJEKTU :

Serwis informacyjny „Wszystko o dwujęzyczności” FINANSOWANEGO przez SENAT RP w ramach konkursu „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2016 R ”,

realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konkursie, w którym nagrodami są książki dla dzieci oraz rodziców wydawnictwa Media Rodzina (np. „Jak wychować dwujęzyczne dziecko”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły; „Gimnastyka dla języka” itp.)

§ 2

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzców, którzy otrzymają co najmniej jedną książkę, jeżeli odpowiedzą na ankietę, podadzą kontaktowy adres mailowy oraz będą należeć do grupy pierwszych 70 osób, które prześlą wypełnioną ankietę (z danymi do kontaktu).

§ 3

Organizatorem konkursu jest Zespół realizujący ww. projekt.

§ 4

Konkurs jest przeprowadzany drogą internetową. Przyznane nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu.

§ 5

Ankieta do wypełnienia jest aktywna od 17 grudnia 2016 do 24 grudnia 2016 roku.

§ 6

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

 

II. Warunki uczestnictwa

§ 8

Uczestnikiem konkursu może być internauta, który w ww terminie wypełni ankietę publikowaną na portalach polonijnych współpracujących z ww. projektem, na stronie Wydziału Psychologii UW lub na lub na facebooku (strona dwujezycznosc.info), dotyczącą oceny materiałów informacyjnych ukazujących się w ramach Serwisu informacyjnego „Wszystko o dwujęzyczności”.

§ 9

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety ON-LINE wraz z aktualnymi danymi umożliwiającymi kontakt (w celu uzyskania adresu na jaki będzie wysyłana nagroda)

 

III.Nagrody

§ 10

Nagrodami w konkursie są książki:

Faber & Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;

Pearson, „Jak wychować dziecko dwujęzyczne”; Strzałkowska, „Gimnastyka dla języka – audiobook”;

Strzałkowska, „Części zdania, czyli wierszowany samouczek do wkuwania”;

Strzałkowska, „spacerkiem przez rok”;

Strzałkowska, „Części mowy czyli wierszowany samouczek nietypowy”

§ 11

Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Przez jedną nagrodę rozumie się co najmniej jedną książkę lub też zestaw kilku różnych książek – w zależności od liczby uczestników konkursu.

§ 12

Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

IV.Wyłonienie zwycięzców

§ 13

W konkursie biorą udział tylko uczestnicy, którzy wypełnili ankietę on-line

§ 14

Nad prawidłowością przebiegu konkursubędzie czuwać komisja złożona z trzech osób: dwóch koordynatorów projektu oraz pracownika administracyjnego Wydziału Psychologii UW.

§ 15

Przyznanie nagród odbędzie się 28 grudnia 2016 r. w siedzibie Wydziału Psychologii UW (Warszawa, Stawki 5/7; 00-183 Warszawa)

§ 16

Komisja przyzna nagrody 70 uczestnikom, którzy jako pierwsi odpowiedzą na ankietę. Gdyby uczestników było mniej niż 70, komisja zdecyduje o przyznaniu zestawów książek kierując się kolejnością zgłoszeń.

§ 17

1. Wyniki konkursu zostaną przekazane wszystkim uczestnikom, którzy podadzą kontakt mailowy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni mailowo, o ile udostępnili adres mail w formularzu zgłoszeniowym.

3.

Nagrody zostaną przesłane pocztą po uzyskaniu od nagrodzonych uczestników adresu pocztowego do wysyłki.

 

V.

Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

§ 21

Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej

Wydziału Psychologii UW.

§ 22

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia deklaracji ON-LINE.

§ 23

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.